3 november 2017

Algemene Beschouwingen: Gelijke Kansen!

Gelijke kansen in de Zorg

Als PvdA hebben we altijd het uitgangspunt gehad dat het geld niet leidend is, maar de zorg die mensen nodig hebben. Een principe dat, hoe logisch het ook klinkt, helaas zeker niet bij alle partijen in de gemeenteraad het uitgangspunt is. Ook landelijk is dit een probleem: het is een slechte zaak dat het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU nog eens 2 miljard bezuinigt op o.a. de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen en wijkverpleging en tegelijkertijd  nog grotere druk legt op diezelfde huisartsen en de verpleging. Daar maken wij ons als PvdA grote zorgen om. Wij willen daarom van de wethouder weten of hij al een idee heeft wat de veranderingen door het nieuwe kabinet, met de name de bezuiniging op de wijkverpleging, voor Katwijk gaan betekenen?

De aandachtspunten voor de gemeente blijven naar onze mening de komende periode in ieder geval liggen op het versterken van de sociale wijkteams, het voorkomen van gaten in de jeugdzorg en de overgang van de zorg van de leeftijdscategorie 18- naar 18+.

Als ondersteuning voor de zorg pleit de PvdA Katwijk voor ‘aanmoedigingssubsidies’ voor verenigingen of instanties, die door hun activiteiten zorgtaken verlichten of voorkomen. Een goed voorbeeld betreft  Twie-Drie, de huiskamer in Katwijk Noord, waar oudere mensen uit hun isolement worden gehaald en samenkomen. Dit soort initiatieven moeten ondersteund worden en als blijkt dat door een aanmoedigingssubsidie positieve resultaten te zien zijn, kunnen zij ook op langere termijn worden voortgezet.

Gelijke kansen op een fatsoenlijk bestaan

Vorig jaar is er extra geld voor armoedebestrijding gekomen, bedoeld voor kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben. De PvdA heeft gepleit voor onmiddellijke inzet van dit geld, zodat kinderen hier direct van konden profiteren.  Een paar van onze suggesties waren het verruimen van de inkomensgrenzen wanneer er gebruik gemaakt kon worden van de regelingen en het betrekken van scholen en kinderen bij de verdere plannen. We zijn blij dat de gemeente naar ons geluisterd heeft, en het geld niet opgepot heeft.  Wel zitten we nog met vragen voor de wethouder. Is er dit jaar bijvoorbeeld geld over? En wat gaat er met dit geld gebeuren? De PvdA stelt voor om geld wat bedoeld is voor armoedebestrijding als eenmalige schenking bijvoorbeeld als sinterklaas- of kerst presentjes ten goede te laten komen van kinderen. Ook wachten wij in spanning af tot de gemeente de plannen voor het armoedebeleid in  2018 en verder bekend zal maken.

Gelijke kansen op betaalbaar wonen

Betaalbaar blijven wonen in Katwijk, ook in de toekomst, is een grote uitdaging voor onze gemeente. Nu, aan het einde van deze collegeperiode, moeten we constateren dat nog altijd veel mensen moeite hebben om de woonlasten op te brengen en dat er nog te weinig zeggenschap is voor huurders. De PvdA vindt dat het college meer moet doen aan innovatieve woonvormen. Vorig jaar presenteerden wij het idee voor de wooncoöperatie: een woonvorm waarbij mensen zelf weer de zeggenschap over hun woonomgeving krijgen en er wat gedaan kan worden aan de betaalbaarheid. Hoe jammer is het dan dat CDA-wethouder Van der Spijk een notitie schrijft van 8 pagina’s met de conclusie: de gemeente gaat lekker achterover leunen. Nog betreurenswaardiger, omdat de nieuwe regering het idee voor wooncoöperaties zelfs heeft opgenomen als speerpunt in het regeerakkoord en aan het kijken is naar manieren voor financiering. Dan moet de wethouder­­ niet achterover leunen, dan moet hij aan de slag en actief proberen dit in Katwijk mogelijk te maken. Juist omdat dit een oplossing kan zijn voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kopen. Dus wethouder, u heeft nog 4 maanden om hier echt iets mee te gaan doen.

Gelijke kansen voor een groene omgeving

Katwijk is uitgeroepen tot een van de minst groene gemeenten in Nederland. Naar de mening van de PvdA moeten we echt gaan voor een veel groenere gemeente. Een gemeente waar het milieu niet alleen belangrijk is aan de randen zoals in de duinen, maar juist ook in de wijk en in de buurt. Het roer móet om wat ons betreft. Ook als het gaat om het onderhoudsniveau in de verschillende delen van Katwijk. Het moet er niet alleen voor de toeristen mooi uitzien, maar ook voor onze inwoners. Wij zijn daarnaast uiteraard heel benieuwd hoe het staat met ons idee voor het bomenfonds? Hiermee wordt de waarde van elke gekapte boom omgezet in geld wat terecht komt in dit fonds en bedoeld is voor de herplant van groen. Wanneer gaat de wethouder hier echt mee aan de slag? De PvdA vindt dat bij een groene omgeving ook het verkeer hoort en de keuze voor autoluwe straten. Het ontmoedigen van het gebruik van de auto zou in onze gemeente wel eens wat meer prioriteit mogen krijgen.

Gelijke kansen om mee te kunnen beslissen

De verkiezingen staan voor de deur, de kans voor inwoners van Katwijk om te sturen waar het beleid de komende 4 jaar heen moet. Maar de PvdA zou ook buiten verkiezingen om verder willen gaan met inspraak voor burgers.  De gemeente heeft de afgelopen jaren burgers de kans gegeven om mee te praten over een aantal onderwerpen. Laten we eens verder gaan dan meepraten: Wij willen burgers de ruimte geven om zelf de controle te nemen over de straat of de buurt. Bijvoorbeeld over het groen in de wijk, een van de punten waar wij veel mensen over horen, maar dit zou ook kunnen gelden voor bepaalde voorzieningen.  Faciliterend vanuit de gemeente, maar met de beslissingen bij de burgers. PvdA wil voor Katwijkers ook het ‘Right to Challenge’: Als de gemeente een beslissing neemt, moeten burgers het recht hebben om met alternatieve plannen te komen. Laten we de burgers eens echt meer ruimte geven.

Als burgers mee kunnen beslissen over hun huis, hun straat en hun wijk, zorgen we met elkaar voor betere zorg en een groen, schoon, veilig en betaalbaar Katwijk voor iedereen. Het is nu tijd voor gelijke kansen!