5 november 2015

Als wij veel van onze burgers vragen, moeten we zelf ook leveren -Algemene Beschouwingen 2016

Voorzitter,

Nederland en dus ook Katwijk zijn uit een diep dal gekropen. De crisis heeft sporen achtergelaten, het einde lijkt in zicht. De economie trekt weer voorzichtig aan, er worden weer meer huizen verkocht en dus ook gebouwd en langzaam maar zeker daalt ook de werkeloosheid. Op het eerste gezicht ziet het er dus goed uit, maar er is geen enkele reden om op onze lauweren te rusten en dat doen we dus ook niet. De uitdagingen blijven onverminderd groot en wij vragen ook veel van onze burgers.

De decentralisaties zijn nog niet ten einde en vergen onze onverminderde aandacht. Op het gebied van wonen blijven we zorg houden om betaalbaar wonen en de rol van Dunavie hierin.
In de prestatieafspraken zullen onze ambities voor de komende jaren moeten worden vastgelegd en worden uitgevoerd. De PvdA hecht zeer veel waarde aan goede afspraken zodat wonen in Katwijk voor iedereen bereikbaar blijft.

Tolerante samenleving
Over het grote vluchtelingenprobleem en de opvang van vluchtelingen hebben we kort geleden een debat gevoerd. Wij vragen om naar mensen om te zien en om humaan te zijn, dat ligt verankerd in de grondbeginselen van de PvdA.
De manier waarop dit debat zeker op de sociale media gevoerd wordt, baart ons zorgen.
Ook in Katwijk bestaat bij veel mensen angst en onzekerheid voor gevolgen voor werk, woning en veiligheid en behoud van eigen identiteit en cultuur.
Wanneer mensen zorgen en angst hebben en dit uitspreken, is het van belang deze gevoelens te toetsen aan de realiteit. Zijn de zorgen terecht?
Wanneer hier echter een afkeer van alles wat niet eigen is aan ten grondslag ligt is het onze verantwoordelijkheid om te blijven benadrukken dat het eerst en altijd over mensen gaat die onze hulp en steun nodig hebben.

In grote sociale vraagstukken zou een gemeenteraad eenheid moeten proberen te betrachten.
Onrust, angst en intolerantie worden gevoed door partijen die zichzelf benoemen als spreekbuis van de burger en denken dat zij door het durven benoemen van incidenten en geruchten voor hen opkomen.
Het tegendeel is waar: onrust en angst kunnen alleen worden weggenomen door eerlijk te zijn over wat er gaande is en door uit te leggen hoe zaken in elkaar steken.
Is er sprake van een toename van geweld, zedendelicten en inbraken die rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met de aanwezigheid van grote aantallen vluchtelingen?
Uit de jaarlijkse politiecijfers blijkt dat niet.

Natuurlijk kunnen de standpunten uiteen lopen, afhankelijk van politieke achtergronden, doelstellingen en ideologie. Maar onrust, angst en onbegrip worden versterkt door mee te huilen met de wolven in het bos.
Het versterken van anti democratische en extreem rechtse tendensen in de samenleving werkt ontwrichtend op diezelfde samenleving.
Verschil in ideologie, verschil van mening; allemaal onderdeel van een werkende democratie.
Het in gevaar brengen van diezelfde democratische waarden hoort daar, naar onze mening niet bij.
De PvdA vindt het terecht dat we van burgers vragen om tolerant te zijn en te accepteren dat mensen die in nood hierheen komen mensen zijn zoals wij allemaal.

Overheid tegenover burgers
De overheid dient te handelen vanuit het algemeen belang. Daarbij kan soms het individueel belang ondergeschikt gemaakt worden. Met andere woorden; het individueel belang mag alleen ondergeschikt gemaakt worden als het algemene belang dat noodzakelijk maakt. In onze optiek is daar bij dit college in toenemende mate geen sprake van.
Hoe je met je burger omgaat bepaalt in belangrijke mate hoe burgers naar de overheid kijken.
Het college lijkt er weinig moeite mee te hebben om burgers en ondernemers de dupe te laten worden van hun plannen.
– Andreasplein opnieuw inrichten? Dan maar weer de viskiosk verplaatsen.
– Nieuw zwembad? Snackbar maar weg.
– Nieuwe bibliotheek? Restaurant maar weg, omwonenden duperen en viswinkel benadelen.
– Nieuw bestemmingsplan Duyfrak? Een burger ernstig duperen door op onjuiste gronden haar huis en tuin te degraderen tot zomerhuis.
Waar is het algemeen belang hier?
Zorgvuldigheid bij het wegen van de verschillende belangen is noodzakelijk.
Als het algemeen belang niet direct gediend wordt dan is terughoudendheid op zijn plaats waar het gaat om de belangen van burgers.

Molenwijk
Vorig jaar hebben wij bij de Algemene beschouwingen gepleit voor een snelle en grondige opknapbeurt van de Molenwijk. Speerpunt van het college en er is voortvarend van start gegaan, vele bewonersavonden zijn al gehouden. Wij vragen van de burgers om mee te praten en mee te denken over hun straat, wijk, openbare ruimte en groen.
Wat schetst onze verbazing toen wij de brief lazen die het college heeft gestuurd aan de bewoners: ‘Helaas zal er vertraging optreden in diverse werkzaamheden door de inpassing van de Rijnlandroute, archeologisch onderzoek etc’. Niet te zeggen is hoe lang deze vertraging zal duren.
Archeologisch onderzoek is meestal een vanzelfsprekendheid, dit had gewoon in de planning opgenomen moeten zijn.
Zijn er inpassingsplannen voor de Rijnlandroute die wij ten tijde van de Begrotingsbehandeling van vorig jaar niet kenden? Dit draagt niet bij aan het vertrouwen van burgers in de politiek.
Welke zaken gaan wel op korte termijn uitgevoerd worden en welke niet?

Iedereen moet mee kunnen doen.
De burger van tegenwoordig spreekt mee en participeert, maar dat moet dan wel mogelijk zijn. De landelijke overheid implementeert in het laatste kwartaal van dit jaar het VN mensenrechtenverdrag voor mensen met een handicap. Wij hebben eerder gevraagd naar een uitvoering van dit verdrag op lokaal niveau. We willen weten wat de stand van zaken is in Katwijk en zonodig maatregelen nemen om het te verbeteren.
Daarom stellen we voor dat een commissie van deze raad samen met o.a. de adviesraad sociaal domein en het gehandicaptenplatform dit in kaart gaan brengen. De bedoeling hiervan is dat we vervolgens gezamenlijk gaan kijken welke vervolgstappen we kunnen nemen. We horen graag de reactie van de andere fracties hierop. Als wij veel van onze burgers vragen moeten we zelf ook leveren.

Sluitend en stabiel
Voorzitter, de begroting is sluitend vooral dankzij een gunstige septembercirculaire. Wij zijn met de wethouder van mening dat de grote onzekerheid over de algemene uitkering het uitermate moeilijk maakt om, zelfs op de korte termijn te ramen en te begroten. Wij hopen dat zijn oproep resultaat zal hebben en dit al leiden tot een meer stabiele algemene uitkering. Wij zullen geen moties en amendementen indienen omdat wij niet bij voorbaat beslag willen leggen op de meevallers vanwege de onzekerheden (grondexploitaties, zorg) die er zijn en mogelijk nog gaan komen. Maar uiteraard hebben wij onze wensen bij het sociaal domein, zoals vaker verwoord.

10 jaar Katwijk
Voorzitter de datum van 1 januari 2016 nadert, 10 jaar na de fusie, 10 jaar de nieuwe gemeente Katwijk. Voorzitter, wij vragen ons af gaat u hier aandacht aan besteden en zo ja op welke manier?