1. Wonen, Wijken en Veiligheid

De PvdA Katwijk wil dat iedereen in Katwijk zich in zijn dorp, wijk en straat thuis kan voelen. Dat begint allereerst met een fijne plek om te wonen. Een goede balans tussen huur-  en koopwoningen is belangrijk. Ook voor mensen die te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig om te kunnen kopen, moet er plek zijn in Katwijk. Het percentage (betaalbare) sociale huurwoningen moet omhoog. Daarnaast moet de medezeggenschap van bewoners verbeteren en moet leegstand worden tegengegaan.  Inspraak over de eigen buurt is van groot belang. De PvdA wil er op toezien dat bewoners hier ook echt bij worden betrokken. Een middel hiervoor is het oprichten van wooncoöperaties, waarbij inwoners gezamenlijk het beheer krijgen over hun huurwoningen. In combinatie met betaalbare koopwoningen bieden we daarmee een oplossing voor mensen die (net) boven de grens van de sociale huurwoningen zitten. Een goed en beschermd thuis is belangrijk voor alle wijken, dorpen en alle inwoners. De PvdA Katwijk zet zich  ervoor  in dat alle wijken goed worden onderhouden. Ook moeten veroorzakers van overlast aangepakt worden en moet er alles aan gedaan worden om de buurten in de gemeente mooi en veilig te houden.  De scheve situatie die er nu is wat betreft onderhoud in de verschillende kernen moet rechtgetrokken worden.

Met de komst van de omgevingswet moeten de 26 bestemmingsplannen 1 omgevingsvisie worden. Katwijk moet duidelijke keuzes maken; willen we een  stedelijke omgeving zijn met bebouwing in hoge dichtheden  of willen we het dorpse karakter van de verschillende kernen en wijken behouden? PvdA Katwijk kiest voor de laatste optie. Als we groen en natuur blijvend onderdeel willen laten uitmaken van de leefomgeving, kunnen we Katwijk niet eindeloos verder volbouwen en verstedelijken.. Daarom is het noodzakelijk om te kijken naar creatieve oplossingen om toch te voldoen aan de stijgende vraag naar woonruimte. Katwijk heeft verschillende bedrijventerreinen waar leegstand is, die bedrijfspanden lenen zich uitstekend voor transformatie naar wonen. Ook kan innovatieve bouw, – zoals ‘Tiny houses’-, toegepast worden op braakliggende terreinen.

Op het voormalig vliegveld Valkenburg staat een nieuwe woonwijk gepland, met daarbij een ‘Unmanned Valley’ voor drones. De PvdA zet in op hoogwaardige woonvoorzieningen in deze wijk, met voldoende betaalbare woningen. Innovatieve projecten zoals de ontwikkeling van drones zijn daarbij geen bezwaar, zolang dit niet betekent dat woonhuizen hiermee dichter op de N206 komen te staan en de leefbaarheid in het gedrang komt.

Tot slot is de toegankelijkheid van huizen voor ons belangrijk. De PvdA pleit voor ‘levensloopbestendig wonen’: Standaardiseren van bouw met bijvoorbeeld brede deuren en lage drempels, zorgt ervoor dat veel mensen langer thuis kunnen blijven wonen, ook als zij minder mobiel worden. Een wens van veel inwoners in de gemeente.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Toegankelijk: Betere doorstroming op de huizenmarkt door zowel in te zetten op sociale huurwoningen, als op betaalbare koopwoningen en kleine appartementen.
  • Betaalbaar: Huren moeten betaalbaar zijn. Meer goedkopere huurwoningen in de gemeente. Onderhoud en renovatie mogen de huren niet onevenredig doen stijgen.
  • Medezeggenschap: Wijkraden en bewonerscommissies zijn belangrijk voor buurten en moeten gehoord worden.
  • Investeren in innovatieve bouw. Wij willen leegstand van bedrijfsgebouwen benutten om meer woonruimte te creëren.
  • Hoogwaardige bewoning van voormalig vliegveld Valkenburg: die niet te dicht op de N206 is. Ook als dit betekent dat er geen ‘Unmanned Valley’ zal komen.