02. Niemand in de kou! Participatie en armoedebestrijding

Als onze maatschappij steeds meer van mensen vraagt, moet ze die ook de kans bieden om hierin mee te kunnen. Het sociaal beleid van een gemeente staat of valt met maatwerk. Dat betekent mensen ondersteunen om deel te nemen aan onze samenleving, en soms eerst mensen helpen uit de financiële nood te komen.

Participatie (deelname aan onze samenleving)

De gemeente moet de Participatiewet uitvoeren. Deze wet is bedoeld om iedereen in staat te stellen mee te doen met werk, ook voor mensen met een beperking. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. De gemeente kan mensen helpen door ze de mogelijkheid te bieden om in de bijstand te beginnen met ondernemen. Of door te investeren in basisvaardigheden, zoals lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden. Immers: die zijn nodig om te kunnen deelnemen aan onze samenleving.

In de gemeente Katwijk is 13% van de inwoners laaggeletterd. Dat heeft gevolgen voor werk, inkomen, financiële positie, participatie (meedoen), gezondheid en welzijn. De PvdA wil dat iedereen mee kan doen, ook mensen die last hebben van laaggeletterdheid.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

 • Mensen die zelf geen werk kunnen vinden, moeten daarbij ondersteund worden. Daarbij biedt de gemeente maatwerk en een basis van wat nodig is;
 • Er wordt actief gecommuniceerd over bijstandsregelingen, mantelzorg en vervoersmogelijkheden;
 • Integrale hulp: aandacht voor alle zaken die mensen in de weg kunnen zitten (denk hierbij bijvoorbeeld aan laaggeletterdheid, fysieke of psychische gezondheidsproblemen en relatieproblemen);
 • De gemeente versoepelt de inkomensgrenzen voor inkomensregelingen en gaat soepel om met kleine giften. Parttime ondernemen vanuit de bijstand wordt mogelijk gemaakt;
 • Werken met behoud van uitkering is goed, maar mag niet leiden tot verdringing of het doen van werk waarvoor je eigenlijk salaris hoort te krijgen;
 • Meer inzetten op (thuis-)werkbegeleiding;
 • De gemeente investeert in goede lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden om participatie in onze samenleving mogelijk te maken.

Armoedebestrijding/schuldhulpverlening

Op dit moment leven ongeveer 2.000 inwoners binnen de gemeente Katwijk in armoede. Bovendien riskeren 4.000 huishoudens ernstige schulden. Hier moet de gemeente actief beleid op voeren. De gemeente Katwijk kan helpen, maar die hulp is soms moeilijk te vinden of aan te vragen. En ook hier geldt dat het soms heel moeilijk is om de benodigde formulieren goed in te vullen. De PvdA wil dat mensen die al in een zeer lastige positie zitten hierbij actief worden ondersteund.

Ook zijn de inkomensgrenzen voor gemeentelijke voorzieningen erg ‘hard’. Wie een paar tientjes teveel verdient, komt nergens voor in aanmerking. De PvdA is van mening dat de gemeente als taak heeft om een vangnet te bieden voor hen die het (even) niet op eigen kracht kunnen. Maar ook dat de gemeente een actieve rol heeft bij het bestrijden van armoede. In de gemeente Katwijk mag niemand in de kou staan!

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

 • Meer tempo, inzet en regie van de gemeente bij het bestrijden van (kinder)armoede in de gemeente Katwijk;
 • Goede afspraken met instanties en hulpverleners over vroege signalering van schulden;
 • Actieve samenwerking met bonafide bewindvoerders en daar in een convenant goede afspraken mee maken;
 • Vangnetten in de vorm van kleinschalige buurtinitiatieven;
 • Bewustwording en actie bevorderen door gesprekken over armoede te voeren in buurthuizen, verenigingen, bewonersraden etc.;
 • Experimenteren met verschillende manieren van schuldhulpverlening en daardoor mensen met schulden beter en/of sneller te helpen.