2. Zorg en Welzijn

De PvdA wil dat de kwaliteit van zorg ten alle tijden geborgd is, ook als daar extra geld vanuit  het  gemeentebudget voor nodig is. De mening van de zorgprofessionals, en dus niet het budget, is leidend voor de zorg die iemand ontvangt. Toegankelijke zorg betekent  betaalbare zorg en een minimum aan bureaucratie. Wij willen dat de regelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor alle mensen die dat nodig hebben toegankelijk zijn. Hierbij moet we inkomensgrenzen niet te laag leggen. Indien Katwijkers een opeenstapeling van eigen bijdrages zelf moeten betalen, kan dat leiden tot onbereikbare zorg. Dat moeten we te allen tijden voorkomen. Wat de PvdA betreft geen bezuinigingen op de zorg.

We moeten de zorg in de wijk zoveel mogelijk blijven afstemmen op de behoeftes van de mensen. De sociale wijkteams moeten uitgebreid worden, zodat zij de werkdruk aankunnen. Een goede afstemming met huisartsen en zorginstellingen is cruciaal, daarom is het belangrijk dat we in de zorg werken met lokale partners. Er moet keuzevrijheid zijn wat betreft aanbieders. Daarom moet de gemeente er altijd op inzetten om dit zo vrij mogelijk te houden, onder andere door als gemeente te blijven hameren op goede afspraken met de regio over de inkoop van zorg. Het P(ersoons)G(ebonden)B(udget) is hierbij een belangrijk middel om in te zetten, zowel in de jeugdzorg als bij de WMO-voorzieningen.

In de jeugdzorg mag geen gat vallen tussen jeugd van -18 en +18. De gemeente moet waarborgen dat we niet stoppen met zorg vanaf 18 jaar, als er eigenlijk langer zorg nodig is. Daarom willen wij een soepele overgang met begeleiding van de sociale wijkteams. Ook moet er blijvend samengewerkt worden met regiogemeenten. Onderlinge ondersteuning is van belang, want het kind staat altijd voorop!

De PvdA is van mening dat de welzijnssubsidies moeten worden besteed aan die doelen waarbij ze de zorg en sociale samenhang versterken. Deze subsidies kunnen een cruciale rol spelen om mensen te betrekken bij hun omgeving en om op de juiste momenten problemen te kunnen signaleren. Wij zullen de subsidies kritisch toetsen of ze dat doel bereiken Om dit voor elkaar te krijgen moeten er ook in iedere wijk en kern ontmoetingsplekken zijn. Juist ook in de Hoornes (Katwijk Noord) en de Molenwijk (Katwijk aan de Rijn).

Sociale initiatieven moeten beloond worden. Daarom willen wij de mogelijkheid voor aanmoedigingssubsidies die later omgezet kunnen worden in permanente voorzieningen. Een voorbeeld hiervan is het concept in Katwijk Noord genaamd Twie-Drie, waarbij bewoners van een wooncomplex zelf een gemeenschappelijke ruimte hebben gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten.

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Jeugdzorg mag niet stoppen bij 18 jaar
  • Geen bezuinigingen op het sociaal domein en zorg
  • WMO voorzieningen moeten breed toegankelijk zijn
  • Ontmoetingsplekken in elke wijk
  • Dokterspost dichterbij: Het is onwenselijk dat de dokterspost in Voorhout zit en niet dichterbij.
  • Welzijnssubsidies behouden en flexibel inzetten.
  • Keuzevrijheid d.m.v. afspraken met aanbieders en inzet PGB.
  • Zorgprofessionals zijn leidend in de keuze voor behandeling. Wanneer iemand de zorg nodig heeft moet die persoon dat kunnen krijgen.