7. Verkeer en Vervoer

De PvdA wil veiligheid in het verkeer en een bereikbare gemeente. De komst van de Rijnlandroute kan de bereikbaarheid van Katwijk versterken, maar de PvdA ziet veel problemen in de aanleg van een snelweg dwars door het dorp, vanwege de grote risico’s voor de leefbaarheid in de gemeente. Het besluit tot aanleg is echter al genomen. De PvdA maakt zich daarom hard voor een zo goed mogelijke inpassing: delen van de gemeente aan weerszijden van de weg moeten zo goed mogelijk met elkaar verbonden blijven, geluidsoverlast moet worden tegengegaan en fijnstof worden beperkt.

Binnen de dorpskernen gaat de PvdA uit van het principe ‘shared space’. Concreet betekent dit het inrichten van onder andere de Brouwersstraat, de Hoofdstraat, de Rijnstraat en de Boulevard als gebieden waar de auto te gast is. Daarbij geldt ook: Geen gebruik van de fietser als ‘rem’ voor het vrachtverkeer! Vrachtverkeer hoort niet in een woonwijk. Dat bijvoorbeeld met een Poller vrachtwagens worden geweigerd aan de Katwijkerweg en vervolgens langs de andere kant alsnog langs een woonwijk gaan, is dan ook onbegrijpelijk. In elke onderhandeling over verkeer moet de veiligheid van fietsers en spelende kinderen bovenaan staan.

Ook kiezen we voor veiliger rotondes, waarbij de voorrangsregeling wordt aangepast aan wat gebruikelijk is in andere gemeentes: fietsers en voetgangers krijgen voorrang op het autoverkeer. We vinden de verdere ontwikkeling van een goed en veilig fietsnetwerk van belang. Denk hierbij aan fietssnelwegen die er voor zorgen dat veilig (elektrisch) gefietst kan worden naar school of werk. Op deze manier maak je ook een duidelijkere scheiding tussen fietswegen en autowegen. Een verlenging van de Westerbaan is met de huidige ontwikkelingen niet nodig, en moet er dan ook niet komen.

Katwijk is één van de grootste gemeentes in Nederland zonder treinstation. Als er kansen ontstaan om de bereikbaarheid van de gemeente per openbaar vervoer te verbeteren, grijpen we die met beide handen aan. Zo zijn we voor een goede busverbinding met Leiden, maar er moeten daarbij wel voldoende haltes blijven bestaan. Dit betekent dat naast snelle verbindingen ook de lokale lijnen met meer haltes moeten blijven bestaan. Op deze manier kan iedereen gebruik maken van het openbaar vervoer. De PvdA vindt dat bussen een eigen baan moeten krijgen op plaatsen waar nu filevorming optreedt. Zo kunnen bussen snel doorrijden naar hun bestemming en neemt de betrouwbaarheid van de dienstregeling toe. Maar daar waar (vrijwel) geen reistijdwinst te boeken is met een vrije baan, kiezen we voor behoud van groen en ruimte in de gemeente.

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Inpassing Rijnlandroute optimaliseren: De snelweg door het dorp mag de gemeente niet in tweeën snijden, de geluidsoverlast moet worden geminimaliseerd en de inpassing moet beter.
  • Auto te gast: veiliger rotondes, herinrichting van belangrijke straten naar fietser voorop, verbetering fietsnetwerk, geen verlenging Westerbaan.
  • Vrachtverkeer buiten de woonwijken.
  • Verbetering bereikbaarheid per openbaar vervoer: busbanen waar filevorming optreedt, behoud ontsluiting per bus van alle deelgebieden van de gemeente, kansen voor verdere verbeteringen met beide handen aangrijpen.
  • De PvdA maakt zich hard tegen het verlengen van de Westerbaan.