5. Duurzaamheid en Groen

Als inwoners van deze prachtige kustgemeente, omgeven door het unieke natuurgebied dat onze duinen vormen, hebben wij een groot belang en ook verantwoordelijkheid om goed om te gaan met natuur en milieu. De PvdA heeft daarom een duidelijke ambitie: Katwijk klimaatneutraal in 2030!

De PvdA vindt dat investeringen in duurzaamheid broodnodig zijn: investeringen in bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, maar ook op gebied van innovatie en biodiversiteit. Denk aan energie uit zoet/zout water bij de Uitwatering. Veel huishoudens kunnen hiermee van duurzame energie voorzien worden. De gemeente mag veel ambitieuzer zijn als het gaat om duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Als nieuwe woningen aanpasbaar zijn, met bijvoorbeeld lage drempels, dan kunnen bewoners er veel langer in blijven wonen.

De PvdA wil dat er op een duurzame manier wordt omgegaan met onze natuur en gebruik van fossiele brandstoffen.  Openbare verlichting en energieverbruik in openbare gebouwen dienen energiezuinig te worden. Bouwprojecten moeten duurzaam ontwikkeld worden met aandacht voor recyclebare materialen en energie besparende maatregelen voor water, verwarming en isolatie.

Ook als werkgever kan de gemeente het voorbeeld geven, met een duurzame bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld evenementen duurzaam te organiseren met duurzame materialen en een reductie van plastic. De PvdA ziet graag dat de gemeente meer ambitie laat zien voor de verduurzaming van Katwijk. Dit moet niet alleen in geld uitgedrukt worden. Ook als het financieel niet loont, is het nodig om in duurzaamheid te investeren. In de vorm van bijvoorbeeld rentevrije leningen, kunnen ook inwoners met een kleinere beurs mee doen aan een duurzamere gemeente.

Daarnaast willen wij voetgangers en fietsers in de kernen op de eerste plaats zetten. Voetgangers en fietsers gebruiken minder ruimte dan auto’s en hebben een lagere milieu- en klimaatimpact. Een autoluw centrum zorgt voor gezelligheid en is goed voor de verkeersveiligheid.

Denk ook aan dieren, let er op bij beleid dat je maakt hoe dat dier en natuur beïnvloedt. Het begint bij bewustzijn en meenemen in gemeentelijk beleid. Wij zien hier ook een mooie rol voor het natuur en milieu centrum voor de bewustwording.

Als we duurzaam willen omgaan met onze leefomgeving betekent dat kijken naar mens, natuur en dier. Als gemeente zouden we de verschillende diensten die zich bezighouden met dierenwelzijn ( bijv. dierenambulance en asiel) moeten ondersteunen.  Misbruik gaan we zoveel mogelijk tegen en we nemen het mee in het veiligheidsplan, hoe om te gaan met dieren bij calamiteiten bijvoorbeeld.

We kijken ook hoe we de samenwerking tussen dierenasiel en dierenwinkels kunnen versterken, zodat dieren niet onnodig lang in een asiel verblijven.

Afvalinzameling moet zoveel als mogelijk gescheiden worden. Hiermee kunnen we het restafval in de gemeente terugdringen en meer hergebruiken. Wel is de PvdA van mening dat de manier waarop dit gebeurt, moet plaatsvinden met inbreng van de bewoners. Gezamenlijk moet hiervoor een oplossing worden gevonden. Wij begrijpen daarbij dat het niet handig is om per afvalzak te moeten betalen.

Inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor water, ecologische oevers en beplanting moet in Katwijk hoger op de agenda komen. Ook ondersteunen wij groene initiatieven zoals het Ringpark. Een bomenfonds moet met de gemeente en projectontwikkelaars er voor zorgen  groen wordt behouden. Een groene leefomgeving maakt gelukkig!

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Een klimaatneutraal Katwijk in 2030
  • Meer ambitie van de gemeente in duurzaam en toekomstbestendig te wonen. Ook als dit renovatie of nieuwbouw betekent.
  • Subsidiëren/aanmoedigen van zonnepanelen. Ook voor de mensen met een minder grote beurs.
  • Meer gebruik van milieuvriendelijke materialen voor evenementen, maar ook binnen gebouwen van de gemeente zelf. Een goed voorbeeld doet volgen…
  • Meer afvalscheiding organiseren mét de bewoners.
  • Ondersteunen en aanmoedigen van groene initiatieven.
  • Inzetten op een sterk dierenbeleid
  • Het bomenfonds moet zorgen voor behoud van groen.