6. Participatie, Integratie en Sociaal Beleid

De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving. In een maatschappij waarin we steeds meer van mensen vragen, moeten we ook de kansen bieden om hierin mee te kunnen.

Het sociaal beleid van een gemeente staat of valt met maatwerk. Voorop staat dat er goede, kwalitatief betaalbare en toegankelijke voorzieningen voor iedereen geboden moeten worden vanuit de gemeente. We mogen nooit uit het oog verliezen dat het gaat om mensen! De PvdA wil dan ook dat er meer aandacht wordt besteed aan de behoeftes van de individuen/families. Daarnaast moet er actief geïnformeerd worden vanuit de gemeente. Hier moet extra aandacht zijn voor ouderen, uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en allochtonen. Heel veel mensen kunnen alleen al geholpen worden als ze worden gewezen op de mogelijkheden voor bijstandsregelingen, mantelzorg en vervoersmogelijkheden.

Uitkeringsgerechtigden zijn geen profiteurs. Natuurlijk mag van iedereen verwacht worden dat er actief gezocht wordt naar werk. Maar om te zorgen dat dat lukt moet de gemeente deze mensen behandelen met respect, in plaats van hen te behandelen als tweederangsburgers. Werken met behoud van uitkering willen we alleen voor een periode van maximaal 3 maanden en alleen als het gaat om mensen die echt te weinig werkervaring hebben en gebaat zijn bij deze vorm van werkervaring opdoen. In alle andere gevallen betekent werken een normaal loon en dus een ontsnapping uit de uitkering. De PvdA wil ook meer inzetten op werkbegeleiding. Juist om in de toekomst problemen te voorkomen.

Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat mensen met een handicap volledig kunnen participeren in Katwijk. De PvdA omarmt de ‘Agenda 22’ (de plannen om het VN- gehandicaptenverdrag uit te voeren) voor aanpassingen op o.a. het gebied van leefomgeving, openbare gebouwen en informatievoorziening.

Op het gebied van integratie zijn er rechten en plichten. Een politiek van uitsluiten verwerpt de PvdA. Wanneer we mensen geen kans geven zullen we tegenover elkaar blijven staan. Verwacht mag worden dat nieuwkomers integreren en de taal leren. Het creëren van een onderling betere verstandhouding draagt daartoe bij. Ook mag verwacht worden van iedereen die in Nederland woont dat deze werkt of er naar op zoek is. Hierbij moet de gemeente wel de handvatten bieden. Maatwerk is van belang. Maar met evenveel aandacht voor iedereen. Dit geldt net zo goed voor een nieuwkomer als voor iemand die al jaren in Nederland woont. We willen investeren in basisvaardigheden, zoals lees- en digitale vaardigheden. Immers: zonder deze is het lastig participeren in onze samenleving.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

⬜   Maatwerk: Kijken wat mensen en families nodig hebben en daar op inspelen

⬜   Voorzieningen: We willen goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen voor iedereen..

⬜   Uitkeringsgerechtigden: De PvdA kiest voor respect voor en empowerment van uitkeringsgerechtigden.

⬜   Agenda 22: De PvdA gaat voor een volledige uitvoering van het VN verdrag voor mensen met een handicap.

⬜   Integratie rechten en plichten: De helpende hand bij integratie, maar met de verplichting tot participatie.