Financien

De PvdA is van oudsher een partij die staat voor een behoedzaam financieel beleid met een realistische begroting. Waar de gemeente geconfronteerd wordt met een verlaging van de Rijksbijdrage zal gekeken worden welke gevolgen deze verlaging heeft. Wat de PvdA betreft mogen deze verlagingen nooit ten koste gaan van burgers die al kwetsbaar zijn.

Zo zal de PvdA de vinger aan de pols houden om niet de meest kwetsbaren op te zadelen met deze verlagingen. Dit betekent concreet: geen bezuinigingen op het sociaal domein. Er is ruimte is in de begroting om deze verlagingen te compenseren uit de reserves. Nu het beter gaat met de economie is er dus ook geen financiële noodzaak om de OZB te verhogen.

Belastingen zoals parkeerbelasting en toeristenbelasting dienen geoormerkt te worden zodat deze daadwerkelijk ingezet kunnen worden voor het verder ontwikkelen van het parkeren en het toerisme. Nut en noodzaak van investeringen moeten duidelijk zijn voordat er een investeringskrediet wordt verstrekt.

De gemeenteraad moet blijvend goede controle uitvoeren op de besteding van de gelden die door de raad beschikbaar zijn gesteld aan het college. Daartoe zal zij gebruik maken van de Rekenkamer maar ook door het nemen van eigen verantwoording. Ook moet er beter worden toegezien dat de kosten van (bouw)projecten niet hoger uitvallen dan gemaakte afspraken. De raad moet hiervoor zelf ook beter vooraf sturen op de projecten. Bij de kaderstelling dient duidelijk te zijn wat de kosten en financiële risico’s behelzen. Ook tijdens projecten kan de raad deze rol actiever oppakken, door bijvoorbeeld een aantal projecten aan te wijzen die de gemeenteraad nauwlettend volgt.

 

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Geen bezuinigingen op het sociaal domein.
  • De OZB hoeft niet te worden verhoogd.
  • De kosten van de bouwprojecten moeten niet hoger uitgevallen dan het bedrag dat is vastgesteld in de gemaakte afspraken. Hiervoor dient de raad ook vooraf en tijdens de projecten duidelijke afspraken te maken