9 november 2016

Het kind centraal

Als PvdA stellen we in deze algemene beschouwingen het kind, onze toekomst, centraal en daar willen we een aantal thema’s aan verbinden. Die thema’s zijn armoede, wonen en meedoen. Het is zo ontzettend belangrijk dat we als politiek, ook in Katwijk er voor zorgen dat onze kinderen, onze kleinkinderen en de generaties na ons ook de kans krijgen zich te ontwikkelen op allerlei manieren. Daar moeten we de mogelijkheden voor bieden. Wanneer ouders zich in een positie bevinden waarin ze geen gelegenheid kunnen bieden aan hun kinderen om zich te ontwikkelen dan heeft dat vaak een blijvend effect. Een achterstand wordt gewoon heel moeilijk ingelopen.

Armoede
In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede. Ook in Katwijk weten we dat er armoede is. Veel gezinnen hebben moeite om rond te kunnen komen. Ze houden na aftrek van huur en vaste lasten vaak maar weinig over. Dat zijn vaak ook gewoon hardwerkende mensen. In die zin is er dus ook veel verborgen armoede. Er wordt goed werk gedaan in Katwijk, door de gemeente, kerken, voedselbank en andere organisaties. Maar de PvdA is blij dat de landelijke overheid 100 miljoen euro ter beschikking stelt aan gemeenten om in te zetten tegen armoede. Voor 1 januari dient hiervoor een plan ingediend te worden bij het ministerie. Wij willen de wethouder vragen of hij voornemens is een plan in te dienen en waar hij de focus op gaat leggen.
Wij willen de wethouder hier wel een paar suggesties voor meegeven. Het uitgangspunt moet zijn dat ieder kind mee kan doen. Of het nu gaat om sport, schoolreisjes, cultuur of andere dingen, het moet beschikbaar zijn voor kinderen. En ja deze regelingen zitten gedeeltelijk in de bijzondere bijstand, maar we zouden als gemeente ook eens goed moeten kijken hoe ver dit strekt en zo nodig uitbreiden.

En laten we ook kijken naar voeding. Uit een rapport van de voedselbanken van een paar jaar geleden wordt de conclusie getrokken dat het zeker voor ouders met een laag inkomen heel lastig is om hun kinderen van goede voeding te voorzien. Dit werkt een vicieuze cirkel in de hand van leerachterstanden en aanpassingsproblemen die door worden gegeven naar hun kinderen. Ik heb hierover gesproken met iemand van de jeugd- en gezinsteams en zij gaf aan dat hier een rol voor hen kan liggen in de vorm van voedingsadvies, iets wat aangeraden wordt in het rapport van de voedselbanken. Wij roepen de wethouder dan ook op om dit mee te nemen in zijn plan richting het ministerie.
Laten we de bevindingen van de jeugd- en gezinsteams in brede zin meenemen om te kijken hoe we meer inzicht kunnen krijgen in de onderliggende problematiek om daar vervolgens iets mee te doen.

Wonen
Woonlasten hebben vaak een grote impact op een gezin. Veel gezinnen besteden meer dan een derde van hun maandinkomen aan woonlasten. Landelijk gaat de PvdA inzetten op een woonquote wat woonlasten veel meer inkomensafhankelijk maakt. Ook willen wij inzetten op zeggenschap en dat is iets waar we lokaal al een rol kunnen spelen door middel van de woon coöperatie. Een manier die volgens de huidige wetgeving al mogelijk is waarbij huurders zelf meer zeggenschap krijgen en een recht op beheer hebben. Groepen bewoners die samen het eigendom, onderhoud en of de inrichting van huizen voor hun rekening nemen. Laten we kijken hoe ver we kunnen komen als we op onze eigen mensen gaan vertrouwen. Wij willen dat de wethouder in gesprek gaat met Dunavie en de SHD om dit de komende jaren vorm te gaan geven. Onlangs spraken wij met Dunavie en zij zijn hiertoe bereid. Laten we onze inwoners actief hierover gaan infomeren en bijstaan met advies en financiële middelen. Het zou het doel van de gemeente en onze wooncorporatie moeten zijn om mensen zelf de controle te geven.
Wat betreft betaalbaarheid kunnen we ook nog naar onze buren kijken. De gemeente Leiden heeft onlangs besloten ongeveer 150 duurzame woningen te plaatsen die 25 jaar lang meegaan en slechts 50.000 euro per stuk kosten. Het heet de Finch en is ontstaan na een prijsvraag van het COA. Met name bedoeld voor statushouders, maar ook prima in te zetten voor tijdelijke woningen voor starters bijvoorbeeld. Dit zijn het soort ideeën waar je mensen mee kunt helpen. Het lijkt ons een goed idee om dit eens wat structureler mee te nemen in onze woonplannen.
Wonen moet een recht zijn voor iedereen en geen gunst. De landelijke overheid zal daarin het roer moeten omgooien, maar ook lokaal kunnen we werken aan zeggenschap, betaalbaarheid en toegankelijkheid.

Meedoen
Toegankelijkheid zit hem ook in andere punten. Wanneer wij een samenleving willen waarin toekomstige generaties ook mee kunnen blijven doen op een manier waarbij speciale posities steeds minder nodig zijn zullen we goed om ons heen moeten kijken naar hoe wij onze gemeenschap hebben ingericht. De PvdA pleit al geruime tijd voor het opstellen van een inclusie agenda. Een agenda waarbij je zorgt dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen ongeacht persoonlijke omstandigheden. Wat ons betreft moet het uitgangspunt in een dergelijke agenda zijn, dat in al het gemeentelijk beleid toegankelijkheid verankerd wordt. Het gaat in die zin om fysieke toegankelijkheid, m.b.t. gebouwen, maar ook stoepen en straten en denk ook eens aan het parkeerbeleid. Wanneer auto’s een aanzienlijk deel van de stoep gebruiken om te parkeren creëert dat ook problemen. Hoe inclusief is ons onderwijs in Katwijk en onze sportverenigingen? Maar ook toegankelijkheid van informatie. Een goed punt wat de waarde aantoont van een dergelijke agenda waren de openbare toiletten in het centrum, wat de CU naar voren bracht. Laten we het in beeld brengen, een 0-meting en vanuit daar gaan verbeteren. Wij als PvdA denken graag mee. Wij horen graag wat de laatste stand van zaken is en of het college van plan is geld te gaan reserveren voor een dergelijke agenda.

Meedoen zit hem ook in respect tonen. De PvdA staat voor een samenleving die gestoeld is op solidariteit en wederzijds respect. Wij willen dat kinderen die opgroeien in Nederland die normen en waarden meekrijgen. Waarden die breed gedeeld worden in dit land en deze gemeente, maar soms ook ernstig onder druk staan. De polarisatie is groot en het signaal wat we daarmee afgeven aan toekomstige generaties is af en toe beschamend. Wij willen dat kinderen die in dit land komen kunnen opkijken naar hun ouders en zien dat ze welkom zijn. In die zin stellen we voor om voortaan mensen die nieuw komen in onze gemeente te ontvangen met een naturalisatieceremonie. Hier zijn hele mooie voorbeelden van in andere gemeenten. Op deze manier onderstrepen we dat mensen welkom zijn en benadrukken we de rechten en plichten die we hebben ten opzichte van elkaar.
Als PvdA zullen we ons altijd blijven inzetten voor een solidaire samenleving, in Nederland, maar zeker ook in Katwijk.