Standpunten

Zoeken

~ Inleiding en hoofdpunten (incl. Verkiezingsprogramma)

Wat voor gemeente willen wij zijn? Gaan we voor villa’s of voor betaalbare woningen? Investeren we in stoepen of in mensen? Geven we ruimte aan maatschappelijke initiatieven en ondernemerschap, of houden we de luiken dicht? De PvdA staat voor een gemeente Katwijk waarbij mensen centraal staan. Waar we omzien naar elkaar en waar de gemeente

Lees verder

~ Standpunten in makkelijke taal

De PvdA Katwijk vindt dat er veel dingen zijn die beter kunnen in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk. De mensen die hier wonen zorgen al goed voor elkaar. Maar de gemeente moet ook goed zorgen voor de mensen. Daar hebben we plannen voor! Hier lees je wat wij het allerbelangrijkste vinden.

Lees verder

01. Zorg dichtbij mensen

In de gemeente Katwijk willen mensen graag zo veel mogelijk meedoen in de samenleving. Oók als ze zorg nodig hebben, vooral ouderen, en óók als ze een beperking hebben. Zorg op maat maakt dit mogelijk. Tegelijkertijd nemen in de (jeugd)hulp de wachtlijsten toe. En is de gemeente steeds meer geld kwijt voor zorg. De gemeente

Lees verder

02. Niemand in de kou! Participatie en armoedebestrijding

Als onze maatschappij steeds meer van mensen vraagt, moet ze die ook de kans bieden om hierin mee te kunnen. Het sociaal beleid van een gemeente staat of valt met maatwerk. Dat betekent mensen ondersteunen om deel te nemen aan onze samenleving, en soms eerst mensen helpen uit de financiële nood te komen. Participatie (deelname

Lees verder

03. Emancipatie, toegankelijkheid & integratie

In de gemeente Katwijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Helaas wordt in ook in onze gemeente niet iedereen altijd geaccepteerd zoals hij of zij is. Ook kunnen mensen soms niet meedoen vanwege een beperking. Dat vindt de PvdA onacceptabel en dat vraagt om actie. Toegankelijkheid is niet iets wat de samenleving zelf moet oplossen. Kunnen

Lees verder

04. Levendig Katwijk

De PvdA kijkt met frisse blik vooruit. Wij staan open voor vernieuwing. Dat betekent niet dat we onze traditie verwaarlozen, want juist die cultuur en al die mensen maken de verschillende kernen van de gemeente Katwijk zo mooi. Maar we gooien onnodige beperkingen over boord. Onze gemeente telt straks 80.000 inwoners. We zijn trots op

Lees verder

05. Werkgelegenheid & bedrijvigheid

De PvdA staat voor werkgelegenheid en bestrijdt werkloosheid. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, goed personeel vinden wordt steeds moeilijker. De PvdA wil dat de gemeente werkgevers ondersteunt door actief op zoek te gaan naar mensen die niet in een uitkeringsbestand staan maar wel willen werken. Denk hierbij aan herintreders en mensen zonder uitkering die graag

Lees verder

06. Groen rood

De PvdA gaat voor een duurzaam en groen in de gemeente Katwijk. We kunnen niet stil blijven staan. We moeten handelen als we alle kernen in onze gemeente leefbaar willen houden. Dus scheiden we allemaal ons afval en kijken waar we een plantje extra kunnen zetten. Als gemeente planten we veel meer bomen en zorgen

Lees verder

07. Betaalbaar wonen

Wie in de gemeente Katwijk woont, moet zich thuis voelen. Dat begint met een fijne plek om te wonen. Een betaalbare plek. De PvdA wil een goede balans tussen huur- en koopwoningen. Dat betekent bij nieuwbouw 40% sociale woningbouw (huur en koop) en 40% betaalbare woningen (vrije sector huur en betaalbare koopwoningen). Dat is goed

Lees verder

08. Sport & sportaccommodaties

Sport brengt mensen samen. Sport is ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren wat spelregels inhouden, wat presteren is en hoe om te gaan met winst en verlies. En sport is gewoon gezond en leuk. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, ook mensen die weinig te besteden hebben of die

Lees verder

09. Verkeer & vervoer: veilig en bereikbaar

De PvdA wil veiligheid in het verkeer. Daarom krijgen fietsers en voetgangers voorrang boven de auto en de motor. Behalve enkele grotere verbindingswegen, willen we zoveel mogelijk 30 km/uur zones in onze gemeente. We luisteren serieus naar de wensen en ideeën van bewoners. We willen een bereikbare gemeente zijn. De gemeente Katwijk is één van

Lees verder

10. Jongeren: ontwikkel je talent!

Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Afkomst en achtergrond mogen geen rol spelen. De PvdA zet vol in op goede opvang, onderwijs, sportvoorzieningen en jeugdzorg. Zo vindt de PvdA dat jongeren bij problemen snel hulp moeten kunnen krijgen. We ondersteunen jongerencentra en tolereren daarbij ‘kleine overlast’. We willen dat jongerencentra het

Lees verder

11. Kunst & cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen. Samen kunst en cultuur beleven werkt verbindend. Dat vraagt om actief beleid. We investeren in projecten en stimuleren nieuwe initiatieven. De basis voor culturele ontwikkeling leggen we op jonge leeftijd. Professioneel muziekonderwijs moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijven. Scholen moeten gratis naar het museum kunnen. De PvdA

Lees verder

12. Bestuur & medezeggenschap

Iedere inwoner van de gemeente Katwijk moet meer te zeggen krijgen over zijn of haar eigen buurt. Bewoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun wijk en wat niet. De PvdA wil meer ruimte voor ongevraagd advies en inbreng van bewoners. Via het ‘Right to challenge’ kunnen burgers een alternatief plan aandragen; wij

Lees verder

13. Financiën

De PvdA staat voor degelijk financieel beleid met een realistische begroting. De gemeente is daarbij afhankelijk van de Rijksbijdrage, die helaas slecht voorspelbaar is. De gemeenten krijgt er veel taken bij, maar lang niet altijd het budget wat daarvoor nodig is. Dit mag wat de PvdA betreft nooit ten koste gaan van burgers die al

Lees verder