Standpunten

Zoeken

0. Kernthema’s (incl. Verkiezingsprogramma)

Dit zijn de thema’s waar wij ons als PvdA Katwijk extra hard voor inzetten. Thema’s waarvan wij vinden dat ze niet langer een verkiezingsthema zouden moeten zijn, maar de werkelijkheid. Wij stellen ons daarom ten doel aan de hand van deze vier kernpunten Katwijk een betere gemeente te maken, met gelijke kansen voor iedereen! Een

Lees verder

1. Wonen, Wijken en Veiligheid

De PvdA Katwijk wil dat iedereen in Katwijk zich in zijn dorp, wijk en straat thuis kan voelen. Dat begint allereerst met een fijne plek om te wonen. Een goede balans tussen huur-  en koopwoningen is belangrijk. Ook voor mensen die te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig om te kunnen kopen, moet

Lees verder

2. Zorg en Welzijn

De PvdA wil dat de kwaliteit van zorg ten alle tijden geborgd is, ook als daar extra geld vanuit  het  gemeentebudget voor nodig is. De mening van de zorgprofessionals, en dus niet het budget, is leidend voor de zorg die iemand ontvangt. Toegankelijke zorg betekent  betaalbare zorg en een minimum aan bureaucratie. Wij willen dat

Lees verder

3. Werkgelegenheid en Bedrijvigheid

Genoeg werkgelegenheid voor zowel hoog- als laaggeschoolden is erg belangrijk om werkloosheid in onze gemeente tegen te gaan. Van groot belang voor laaggeschoolde arbeid is het  bedrijvencluster rond de Rijnsburgse bloemenveiling. De gemeente moet deze ontwikkeling ondersteunen. Hierbij kan het om de bloemenveiling zelf gaan. Maar als het nodig is moet de gemeente ook vervangende

Lees verder

4. Armoede in Katwijk

Armoede is een groeiend probleem  in Katwijk. Steeds meer mensen hebben geldproblemen. Het aantal huishoudens met kans op ernstige schulden steeg in één jaar van 10 naar 12 %. Dat betekent dat ruim 2900 huishoudens in Katwijk hiermee te maken hebben. Lang niet alleen mensen met een uitkering, maar ook mensen met een baan, langdurig

Lees verder

5. Duurzaamheid en Groen

Als inwoners van deze prachtige kustgemeente, omgeven door het unieke natuurgebied dat onze duinen vormen, hebben wij een groot belang en ook verantwoordelijkheid om goed om te gaan met natuur en milieu. De PvdA heeft daarom een duidelijke ambitie: Katwijk klimaatneutraal in 2030! De PvdA vindt dat investeringen in duurzaamheid broodnodig zijn: investeringen in bijvoorbeeld

Lees verder

6. Participatie, Integratie en Sociaal Beleid

De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving. In een maatschappij waarin we steeds meer van mensen vragen, moeten we ook de kansen bieden om hierin mee te kunnen. Het sociaal beleid van een gemeente staat of valt met maatwerk. Voorop staat dat er goede, kwalitatief betaalbare en toegankelijke voorzieningen voor

Lees verder

7. Verkeer en Vervoer

De PvdA wil veiligheid in het verkeer en een bereikbare gemeente. De komst van de Rijnlandroute kan de bereikbaarheid van Katwijk versterken, maar de PvdA ziet veel problemen in de aanleg van een snelweg dwars door het dorp, vanwege de grote risico’s voor de leefbaarheid in de gemeente. Het besluit tot aanleg is echter al

Lees verder

8. Jongeren

Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten  te  ontplooien, ongeacht  hun afkomst en  achtergrond  . Daarom zetten we vol in op goede opvang, onderwijs, sportvoorzieningen en jeugdzorg . Op  een  leven  dat  niet beheerst  wordt door (materiële)  zorgen. Zo vindt de PvdA dat hulp bij problemen van jongeren snel beschikbaar moet zijn. Jongerencentra moeten

Lees verder

9. Toerisme en Horeca

In onze gemeente  zijn  horeca  en toerisme van belang: Katwijk telt rond de 120 horecabedrijven die werk en inkomen bieden aan 2.500 mensen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende huisvesting is voor toeristen. Ook moet leegstand van panden en winkels worden tegengegaan door kritisch te kijken naar de hoeveelheid regels en door een open

Lees verder

Autovrij centrum en betaald parkeren

Dat er in de kerngebieden voor parkeren op straat moet worden betaald, krijgt steeds meer draagvlak. De bewoners zelf zien ook de voordelen van een goede regulering. De tarieven moeten daarbij reëel blijven, en geen melkkoe voor de gemeente worden. Bij dit alles wordt het steeds onlogischer dat er op zondag niet hoeft te worden

Lees verder

Bestuur en Medezeggenschap

De Katwijker moet meer te zeggen krijgen over zijn of haar eigen buurt. Er moet ruimte zijn voor eigen initiatief en zelforganisatie. Bewoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun wijk en wat niet. Daar moet gebruik van worden gemaakt. Dit betekent niet alleen inspraakbijeenkomsten, maar ook in gesprek blijven met inwoners uit

Lees verder

Dieren

Denk ook aan dieren, let er op bij beleid dat je maakt hoe dat dier en natuur beïnvloedt. Het begint bij bewustzijn en meenemen in gemeentelijk beleid. Wij zien hier ook een mooie rol voor het natuur en milieu centrum voor de bewustwording. Als we duurzaam willen omgaan met onze leefomgeving betekent dat kijken naar

Lees verder

Fietsbeleid

De gemeente Katwijk heeft een omvang die het mogelijk maakt veel per fiets te doen: bijna de helft van alle verplaatsingen wordt per fiets gemaakt. De PvdA wil deze gunstige situatie zo goed mogelijk uitbuiten, en zorgen voor goede en rechtstreekse fietsverbindingen. Hierbij is binnen de dorpskernen het principe van ‘shared space’ voor de PvdA leidend.

Lees verder

Financien

De PvdA is van oudsher een partij die staat voor een behoedzaam financieel beleid met een realistische begroting. Waar de gemeente geconfronteerd wordt met een verlaging van de Rijksbijdrage zal gekeken worden welke gevolgen deze verlaging heeft. Wat de PvdA betreft mogen deze verlagingen nooit ten koste gaan van burgers die al kwetsbaar zijn. Zo

Lees verder

Kunst en Cultuur

De PvdA wil dat kunst en cultuur voor iedereen in Katwijk beschikbaar zijn,  er mag geen maatschappelijke tweedeling ontstaan. Gezamenlijke beleving van kunst en cultuur werkt verbindend. Katwijk moet een actief beleid voeren op dit gebied: blijven investeren in projecten en stimuleren van nieuwe initiatieven. De basis voor culturele ontwikkeling moet starten op jonge leeftijd.

Lees verder

Nieuwe Locatie Hoofdbibliotheek

De PvdA vindt dat de nieuwe hoofdbibliotheek in Katwijk aan Zee sterk en toekomstgericht moet zijn en een belangrijke centrale rol moet vervullen. Daar hoort een geschikte locatie bij, die mogelijkheden biedt met het oog op de toekomst. Het huidige plan van het college om de bibliotheek in de Noordzeepassage te huisvesten is niet alleen

Lees verder

Sport en Accommodatiebeleid

Katwijk is een echt verenigingsdorp, en sport brengt mensen in de gemeente samen. Daarnaast is sport belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen in de rest van hun leven. Op deze manier leren ze wat spelregels inhouden, wat presteren is en leren ze om te gaan met winst en verlies. Maar natuurlijk is sport ook gewoon

Lees verder

Standpunten in makkelijke taal!

Hier kan je lezen wat onze punten zijn voor de verkiezingen. We hebben daarvoor een foto waar je de punten op kan lezen. Ook staat er een filmpje waar je kunt kijken naar wat wij willen. Als je een vraag hebt mag je altijd een e-mail sturen naar Matthijs: matthijs@pvdakatwijk.nl. Of stuur een berichtje op facebook: www.facebook.com/pvdakatwijk

Lees verder

Toegankelijkheid

Mensen met een beperking moeten volledig kunnen participeren in Katwijk. De PvdA wil dat voorzieningen in de gemeente, zowel van de overheid als particuliere, zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor deze mensen en op zijn minst rekening houden met de problemen die mensen met een beperking kunnen ondervinden. Hierbij moet ‘Agenda 22’, de plannen om het

Lees verder

Voormalig Vliegkamp Valkenburg

Op het voormalig vliegveld Valkenburg komt een nieuwe woonwijk met 5000 woningen. Wat de PvdA betreft wordt dit een groene en zo duurzaam mogelijke wijk, die wordt opgemaakt uit hoogwaardige woonvoorzieningen met voldoende betaalbare woningen. Veel andere partijen in de gemeenteraad geven echter prioriteit aan een ‘Unmanned Valley’ op het terrein van het vliegveld naast deze nieuwe

Lees verder

Zondag openstelling van winkels

De Nederlandse wet biedt de mogelijkheid aan winkeliers om op zondag hun winkel te openen. In Katwijk wordt deze vrijheid op een krampachtige wijze geblokkeerd. Daar moet een einde aan komen. Daarom is de PvdA voor zondag openstelling voor ondernemers die dat wensen. We gaan niemand dwingen, maar wanneer de mogelijkheid niet geboden wordt kunnen

Lees verder