5 februari 2014

PvdA gaat voor de wijken

Op 19 maart 2014 mag u de gemeenteraad kiezen van Katwijk, 33 mensen die voor u de komende vier jaar onze gemeente gaan besturen. Net als de afgelopen vier jaar zullen er keuzes gemaakt worden over zorg, wonen, bouwen, geld, evenementen, wegen en ja, soms ook stoeptegels. 

De wijken van Rijnsburg, Katwijk aan zee, Katwijk aan de Rijn, Valkenburg en Hoornes-Rijnsoever hebben veelal een sterke eigen identiteit. U, als inwoner van Katwijk vormt de wijk met elkaar, u bent de wijk. In die verschillende wijken van Katwijk wonen mensen die zich vaak veel en belangeloos inzetten voor verenigingen, activiteiten en mensen om hen heen. Dit is nu wat de gemeente moet ondersteunen. Te vaak hebben we gezien dat het bestuur van Katwijk hier grote woorden over heeft, maar als het erop aan komt niet thuis geeft. Wij willen dit veranderen en dit willen we samen met u gaan doen. .

Wij zien een wijk als een levendig geheel waar de inwoners terecht kunnen voor veel zaken: bibliotheek, kinderopvang, de sportclub en andere verenigingen,  maar ook voor vragen op gebied van zorg en ondersteuning .Te realiseren door middel van een dorpshuis, maar ook door het gebruik van bestaande faciliteiten. Voor ons is een dorpshuis geen doel op zich, het gaat om het idee erachter: het samenbrengen van die functies waar de hele wijk baat bij heeft en plezier van heeft. Het moet kleinschalig zijn, we moeten weg van het idee van schaalvergroting en teruggaan naar de zaken die belangrijk zijn. Kleinschalig als het kan, groot als het moet.

Zorg is bij uitstek het onderwerp dat dicht bij de mensen geregeld moet worden en niet op afstand moet staan. Zeker in een tijd van bezuinigingen, is het zaak dit te behouden en daar in te investeren. Dit mag wat ons betreft ook best  geld kosten. Wij zijn bereid daar in te investeren door het oormerken van de WMO gelden. Ook Katwijk vergrijst en in deze tijd van bezuinigingen moeten mensen bij afnemende gezondheid steeds langer thuis blijven wonen. Hulp en ondersteuning bij vragen op het gebied van mantelzorg,  hulp als het gaat om een wijkverpleegkundige, maar ook als het gaat om  een hapje eten en het contact met anderen. Initieer de samenwerking  met verzorgingstehuizen en zet de deuren open voor mensen. De gemeente moet daarin investeren met b.v. een spreekuur van sociale zaken en ook de  wijkregisseur kan aanschuiven. De  ondersteuning voor de mantelzorg moet worden uitgebreid. Wij pleiten voor een wijk zorgloket, dit doen we overigens al jaren, maar juist nu zou het gerealiseerd moeten worden.

De ondersteuning moet breder, het culturele en sportieve leven in Katwijk wordt grotendeels door vrijwilligers gedragen. Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn en zouden we ook geen dorpsfeesten en evenementen hebben in ons mooie dorp. Dit is nu juist wat mensen bij elkaar brengt in een wijk en is daardoor van groot sociaal belang. De gemeente moet dit  erkennen en het vrijwilligerswerk ondersteunen, ook in financiële zin. De visserijdagen, van oudsher een traditioneel Katwijks evenement. De paardenmarkten in Valkenburg en Rijnsburg, de najaarsfeesten in Katwijk aan de Rijn, deze en vele anderen evenementen zijn de vaandeldragers van de gemeente, het gemeentelijke culturele erfgoed. Men moet dan  niet gaan beknibbelen op ondersteuning en eindtijden. Je moet  stimuleren, ondersteunen en bevorderen en niet afkappen, bezuinigen en betuttelen.

Katwijk is een gemeente waar mensen graag wonen, maar dan moet het wel mogelijk zijn om in Katwijk te wonen. Op dit moment wonen er zo’n 63.000 mensen in onze gemeente en het unieke is dat er bij veel  bewoners een sterke verbondenheid is met hun woonplaats en zeker met hun wijk. Velen willen daar wonen waar ze geboren zijn en daar moeten we ons beleid op richten. Er staan veel huizen te koop en er zijn bouwplannen in ontwikkeling, maar deze voldoen niet aan de vraag van jongeren en gezinnen die hier willen wonen. Zelfs met startersleningen zijn koopwoningen voor veel jongeren niet te betalen. Sociale huurwoningen zijn tegelijkertijd ver te zoeken. De wachtlijsten zijn te lang en de huurprijzen te hoog. Wij als PvdA willen met Dunavie en projectontwikkelaars afspraken gaan maken om creatieve en flexibele oplossingen te bedenken. Bij verandering van situatie moet aanpassing mogelijk zijn. Flexibiliteit bij de aanpassing van huizen voor ouderen, zodat zij zonder problemen langer thuis kunnen blijven wonen. Het wijk zorgloket zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen om aanvragers te ondersteunen.

Katwijk in de wijk betekent ook ondernemen in de wijk en dat is wat Katwijkers doen. Als gemeente moet je daarbij kijken naar de kansen die er liggen en niet alleen naar de bedreigingen die er zijn. Ondernemers zorgen voor een goed economische klimaat in de gemeente, zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid. De gemeente moet dan ook open staan voor nieuwe initiatieven en die zoveel mogelijk stimuleren. We moeten voorzichtig omgaan met een beperkend vestigingsklimaat, dat heeft absoluut niet gewerkt de afgelopen jaren. Grote vraagtekens heeft de PvdA bij het ondernemersfonds; wij zijn er niet voor elke ondernemer extra te belasten voor maatregelen waarvan de resultaten onduidelijk zijn en het effect niet aantoonbaar is. Regels moeten er zijn, ook voor ondernemers,  niet om te belemmeren, maar om mogelijk te maken. Ellenlange vergunningsprocedures in onze gemeente, daar moeten we van af. Katwijk wil de beste dienstverlener van Nederland worden, dit kan alleen als de  gemeente binnen de kortst mogelijke termijnen aanvragen behandelt en vergunning  aanvragen afhandelt.  De PvdA wil dat de gemeente Katwijk positief en creatief met de ondernemer meedenkt.

De gemeente moet  zorgen voor een goed klimaat en een goede omgeving, voor ondernemers, maar ook voor de bewoners in de wijk. Een aantrekkelijke wijk heeft groen, heeft bomen en planten. Wij moeten er voor zorgen dat in de gemeente het woongenot goed is. Een  wijk met weinig groen  is geen wijk waar mensen graag wonen en nodigt niet uit tot levendigheid. Het nodigt ook niet uit tot zorg en betrokkenheid.  De speelplekken moeten uitnodigen tot spelen. Wij moeten op wijkniveau gaan kijken hoe we de groenvoorzieningen kunnen opwaarderen. Op wijkniveau zijn er op dit moment grote verschillen, dat moet veranderen. Een groene en verzorgde wijk is ook een veilige wijk. Mensen moeten zich daar  veilig en vertrouwd voelen.

De PvdA is voorstander van het realiseren van een bedrag om te investeren in groen of burger initiatieven. Investeren in zorgsteunpunten en het samenbrengen van belangrijke elementen in de wijk. Kleine investeringen in de wijk moeten niet onmogelijk gemaakt worden. Wij willen een financieel degelijk beleid, maar wel een beleid wat gericht is op mensen en hun mogelijkheden.

De gemeente moet  ten alle tijden goed  blijven communiceren met de bewoners in de wijken. We moeten mensen betrekken bij de ontwikkelingen en ook steun zoeken voor beleid. Met investeringen in wijken en  mensen investeren we in elkaar en in een mooi Katwijk.

Definitief Verkiezingsprogramma 2014 2018 3